خاطره نخست وزیر اسرائیل از روزهایی که در اورشلیم هراس تک تیراندازهای مخالف اسرائیل وجود داشت

24 اردیبهشت 1397