گزارش فرین عاصمی از رادیو فردا درباره نگاه اروپایی ها به مراسم افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم

24 اردیبهشت 1397