توضیح تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسیها درباره اینکه چرا اسرائیل قصد پس دادن اراضی اشغالی را ندارد

02 فروردین 1398