پیشنهاد سناتور ارشد جمهوریخواه برای پیمان جدید اتحاد بین آمریکا و اسرائیل مقابل ایران

23 خرداد 1398