گفتگو با دیوید می تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسیها درباره طرح صلح آمریکا برای خاورمیانه

05 تیر 1398