پانزده سال بعد از جنگ عراق؛ آیا حمله آمریکا کار درستی بود؟

28 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با گذشت پانزده سال از زمانيکه جورج دبليو بوش، رئيس جمهوری پيشين آمريکا اعلام کرد قصد دارد با اقدام نظامی عراق را از کنترل ديکتاتوری رژيم صدام حسين آزاد کند، هنوزبحث های زيادی وجود دارد که آيا اين حرکت درست بوده است يا خیر؟