چطور جوانان عراقی در کردستان با حمایت کنسولگری آمریکا کسب و کارهای جدید راه انداختند

20 اسفند 1397