تماس معاون رئیس جمهوری آمریکا با رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق؛ گزارش علی جوانمردی

06 شهریور 1398