مایکل اوهنلن، تحلیلگر آمریکایی: هنوز نمی توان خیلی جدی روی ملاقات ترامپ روحانی حساب کرد

06 شهریور 1398