بررسی تحریم های غیر هسته ای ایران در کمیته های فرعی مجلس نمایندگان آمریکا

16 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان، کمیته امور سیاست پولی و تجارت و کمیته امور تروریسم و تامین مالی نامشروع، بعدازظهر سه شنبه نظرات کارشناسان را در ارتباط با تاثیر افزایش تحریمهای غیر اتمی علیه فعالیتهای موشکی و حمایت از تروریسم ایران و نیز علیه فعالیتهای بی ثبات سازی تهران در منطقه شنیدند.