وزیر خارجه آمریکا: تا وقتی هدف گروه های اپوزیسیون ایرانی با ما همراستا باشد، از آنها حمایت می کنیم

04 خرداد 1397