مورگان اورتگاس به صدای آمریکا: رهبران آمریکا فارسی توئیت می‌کنند تا با ایرانیان همراه باشند

23 دی 1398