تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی: تحریم های ایران یک میلیون بشکه نفت ایران را فعلا از بازار خارج کرد

14 آبان 1397