گفتگو با «برد بومن» از مدیران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی درباره نقش اسرائیل در اتحاد اعراب علیه ایران

29 اسفند 1397