گفتگو با منشه امیر تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره موضع اسرائیل درباره تنش ایران و آمریکا

15 دی 1398