پاسخ هوک به خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا: ما معتقدیم اقدام علیه سپاه پاسداران در رفتار این نهاد با مردم تغییر ایجاد می کند

19 فروردین 1398