رئیس «گروه اقدام ایران»: می خواهیم سرچشمه پولهای ارسالی جمهوری اسلامی به گروههای تروریستی را خشک کنیم

25 مرداد 1397