هوک: به جای نمایش سلاح ارسالی ایران، می‌شد آثاری از ایران را در واشنگتن نمایش داد

08 آذر 1397