نگاهی به اظهارات تد کروز در نشست اندیشکده هادسن؛ هشدار کروز به تلاش عده ای برای احیای برجام

13 شهریور 1398