گفتگو با چند مقام پیشین و فعلی آمریکایی در حاشیه تجمع سازمان «جوامع ایرانیان آمریکایی»

20 اسفند 1397