پاسخ برایان هوک به حسن روحانی: مردم ایران به جای لعنت و نفرین، نیاز به کار دارند

28 اسفند 1397