پیام نوروزی مدیرکل ایرانی‌تبار وزارت خارجه آمریکا در امور مالی و تحریم: با شما مردم ایران هستیم

28 اسفند 1397