دیوید پیمان: هیچ نشانه ای از تمایل اروپا برای استفاده از ساز و کار ویژه تجارت با ایران دیده نمی شود

28 اسفند 1397