تحلیلگر آمریکایی: اظهارات سعید قاسمی درباره همکاری با القاعده یک گاف بزرگ بود

28 فروردین 1398