حضور مقامات وزارت خزانه داری و خارجه آمریکا در کنگره درباره تحریم بیشتر ایران

23 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مدیران کل وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا پنجشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در مورد عملکرد و چگونگی بکار گیری اهرمهای تحریمی بعنوان فشار اقتصادی و موثر علیه فعالیتهای نگران کننده رژیم تهران صحبت کردند.