گفتگو با خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون درباره تحولات نظامی همزمان با تنش ایران و آمریکا

17 دی 1398