حکیم جفریز: مردم ایران تاریخ پر افتخاری دارند، رژیم ایران باید ماهیت سرکوب‌گر خود را تغییر دهد

09 آبان 1398