کوین هرمنینگ گروگان پیشین در ایران: هر مذاکره‌ای دو طرف قابل اعتماد می‌خواهد؛ ایران نشان داده قابل اعتماد نیست

14 آبان 1398