گروگان پیشین در ایران: یک مسلمان با نفرت به دنیا نمی‌آید؛ بلکه نفرت به او آموزش داده می‌شود

14 آبان 1398