اشاره به ایران در بحث مبارزه با القاعده به خاطر کمک‌ تهران به این گروه تروریستی

21 شهریور 1398