نگاهی به ماموریت ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس؛ تلاش برای حفظ آزادی کشتیرانی

21 مرداد 1398