گفتگو با اشلی پیترسون تحلیلگر بازار نفت درباره اثرات حمله به عربستان بر بازار نفت

27 شهریور 1398