بنت نامزد دموکرات درباره ایران: ترامپ نباید از برجام خارج می شد؛ با متحدان برای برخورد با ایران کار می کنم

10 مرداد 1398