آمریکا می گوید جمهوری اسلامی برای کشتی ها در خلیج فارس اختلال ارتباطی ایجاد می کند

17 مرداد 1398