گزارش خبرنگار صدای آمریکا از نشست خبری وزیر دفاع آمریکا درباره امنیت دریانوردی خلیج فارس

07 شهریور 1398