جیم فیلیپس، تحلیلگر بنیاد هریتیج: دیدار اول روحانی و ترامپ سمبلیک است و نتیجه بخش نخواهد بود

07 شهریور 1398