تحلیلگر آمریکایی: بعد از آغاز تحریم دور دوم آمریکا علیه ایران روز ترسناکی برای بانکها خواهد بود

04 آبان 1397