تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسیها: دولت ترامپ فهمیده که تهدید جمهوری اسلامی برای جهان چند وجهی است

16 بهمن 1397