کمی از شدت توفان فلورنس کاسته شد؛ خطر هنوز جدی است

22 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با آرام تر شدن شدت توفان فلورنس، ساکنان ایالت های آتلانتیک میانی فرصت بیشتری برای تخلیه خانه هایشان پیدا کردند. مقامات می گویند توفان قابل پیش بینی نیست و هشدار داده اند می تواند ابعاد تاریخی داشته باشد.