توفان متیو صدها هزار از ساکنان سواحل شرقی آمریکا را ناچار به ترک خانه هایشان کرد

17 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توفان سهمگین متیو پس از گذشتن از جزایر دریای کاراییب اینک به ایالت ساحل شرقی آمریکا رسیده و مردم را ناگزیر کرده است که خانه و کاشانه خود را ترک کنند و برق برخی از مناطق نیز قطع شده است.