اشاره به سرکوب معترضان در ایران در جلسه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا درباره تهدیدات سایبری

17 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بامداد امروز در جلسه ای تهدیدات خارجی متوجه اینترنت و اهمیت نقش دیپلماسی در رسیدگی به آن را مورد بررسی قرار داد. این جلسه با شرکت کارشناسان و مقامات پیشین دولت آمریکا تشکیل شد. گزارش شهلا آراسته