سالانه ۲۰ هزار نفر در آمریکا با اسلحه گرم خودکشی می کنند

21 فروردین 1395