با توافق دو حزب کنگره، دولت آمریکا بعد از ۶۹ ساعت تعطیلی دوباره باز شد

03 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعطیل بخشی از دولت فدرال آمریکا دوشنبه با پیوستن تعداد کافی دمکراتها در سنا به جمهوریخواهان در حمایت از تصویب هزینه دولت برای چند هفته آینده پایان گرفت. توافق دموکرات ها در ازای وعده رهبری جمهوریخواهان صورت گرفت که طرح مهاجرتی تا پیش از هشتم فوریه در سنا به مذاکره و رای گذاشته خواهد شود.