شکایت جدید علیه گوگل به خاطر تبعیض در پرداخت حقوق زنان

25 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گوگل با شکایت جدیدی روبرو شده است که پایه و اساس آن را تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد به زنان کارمند تشکیل می دهد. شاکیان سه زن کارمند سابق گوگل هستند. اما به گفته وکیل مدافع آنان شاکیان احتمالی دیگری نیز می توانند به شکایت ملحق شوند.