مدیر سیاستگذاری نایاک: خروج دولت قبلی از برجام، تصور قابل اعتماد نبودن آمریکا در نزد ایرانیان را تقویب کرد

19 فروردین 1400