تصاویر زیبای ارسال شده از فضا در یکسال گذشته

09 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جهان از آن بالا بسیار زیبا به نظر می آید. ستاره ها، دنباله دارها و ماهها و دیگر اجرام سماوی با برگردان گزارش آرش عرب اسدی از صدای آمریکا مروری می کنیم بر برخی تصاویر ارسال شده از فضا در سالی که به پایان خود نزدیک می شود.