فیسبوک اتهام "تبعیض سیاسی" در ارایه خبر به کاربران را رد کرد

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با بازخواست کمیته سنا از فیسبوک برای بررسی احتمال جلوگیری از انتشار اخبار محافظه کاران آمریکا، این شرکت دستور العمل داخلی سردبیری بخش خبر خود را منتشر کرد.