انتقاد رئیس دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از کاهش بودجه وزارت خارجه آمریکا

07 فروردین 1398