تحریم سازمان‌های هوایی،‌ دریایی،‌ هوافضا و نهادهای مرتبط به کشتیرانی ایران از سوی آمریکا

27 دی 1399