تائید پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا امروز در دستور کار کالج انتخاباتی

24 آذر 1399